درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
هدف: صدور مجوز
عمومی - سازمان حفاظت از محیط زیست - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تعیین محدوده ملک
اطلاعات تکمیلی
تمام مراحل قانونی انجام شده بود ولی منابع طبیعی لاهیجان الکی کار را انجام نمی‌داد و مرتب بهانه در میاورد تا بعد از مدتها مجبور به پرداخت رشوه برای انجام کار شدم این اولین دفعه نبود در این سازمان برای پیشبرد درخواست چنین تقاضاهایی مطرح مینمودند