درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - بابل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پرداخت پول چایی!