درخواست زیرمیزی
‫1,750,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مشارکت در خرید