درخواست زیرمیزی
‫120,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - مشهد