درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست 20% مبلغ وام توسط رییس اداره تحقیقات بانک سپه جهت معرفی به شعبه