درخواست زیرمیزی
‫2,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دو ماه هفته ی پانصد هزار تومن حق حساب به مامور شهرداری دادم