درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۸
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در کلاس با عنوان کلاس مطرح کرد و گفت شمارش رو داد وگفت تا زنگ بزنید بهتون بگم کی بیاید