درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه مهندس شهرداری هنگام اندازه گیری مساحت بنا به بهانه عدم تطابق
اطلاعات تکمیلی
برای نوسازی منزل مسکونی در بافت فرسوده شخص سازنده برای گرفتن مجوز و ادامه بقیه مراحل کار مجبور با پرداخت رشوه میشود