درخواست زیرمیزی
‫33,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه بابت وام صنعتی