درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پول میدهیم که عروسی و مهمانی بهم نزنند
اطلاعات تکمیلی
پدر من در جشن عروسی خواهرم دو میلیون تومان برای مزاحمت احتمالی نیروی انتظامی کنار گذاشته بود و انها هم جلوی سالن امدند پولشان را گرفتند غذا خوردند و تا اخر مراسم اتاق مدیر نشستند تا گروه انتظامی دیگری سراغمون نیاد و به قولی جشن در قرق انها بود.