درخواست زیرمیزی
‫8,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
زیرمیزی وکیل
اطلاعات تکمیلی
وکیل مربوطه با استناد به اینکه دادگاه فقط مبلغ کمی بابت حق الوکاله در پرونده پرداخت میکند، لذا جهت انجام امور پرونده مبلغ 8 میلیون تومان از مجموع 12 میلیون تومان حق وکاله را از بنده دریافت نمود. و اینجانب فقط توانستم 4 میلیون تومان از حق الوکاله را از طریق دادگاه وصول کنم.