درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران