درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۸-۲۲
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه مامور شهرداری
اطلاعات تکمیلی
تغییر کاربری