درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
غیر مستقیم ولی کاملا مشخص