درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۸-۱۴
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای رفع مشکل پرونده
اطلاعات تکمیلی
برای شرکت ما جریمه غیر واقعی صادر شد و برای حل این مشکل، 10 درصد ، معادل 15 میلیون تومان درخواست رشوه شد. با پرداخت نشدن این مبلغ، پرونده باز مانده است.