درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پشت درب اتاق بسته
اطلاعات تکمیلی
جهت صدور گواهی عدم سو پیشینه