درخواست زیرمیزی
‫60,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شصت میلیون رشوه برای مجوز ساخت
اطلاعات تکمیلی
شهرداری منطقه رباط کریم به بهانه ی مجوز برای ساختن یک دیوار در کارگاه تولیدی ام از من شصت میلیون تومان رشوه میخواهد و حتی حاضر نیست بابت پرداخت این مبلغ کلان یک رسید به من بدهد تا حتی نامه کتبی که موید مجوز ساخت باشه و هیچ تضمینی وجود نداره با تغییر شهردار درحین ساخت دیوار دوباره ماموران شهرداری دستور تخریب را صادر نکنند. اینجا قانونی وجود ندارد .