درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هدف: صدور و تمدید پاسپورت
عمومی - اداره گذرنامه - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تسریع در صدور پاسپورت