درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - اراک
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
معرفی به وکیل
اطلاعات تکمیلی
قاضی پرونده با آن که پرونده مشکلی نداشت به وکیل معرفی کرد و گفت یک سوم ارزش را باید پرداخت کنی، آخر سر هم با آن که مدارک درست بود برایم دردسر ایجاد کردند.