درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق واسطه
اطلاعات تکمیلی
جهت افزایش یک طبقه ساختمان