درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۷-۱۱
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - ارومیه