درخواست زیرمیزی
‫30,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۷-۰۸
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حضوری و مستقیم
اطلاعات تکمیلی
در مورد تابلوی فروشگاه که عوارضش رو پرداخت کرده بودم گفت که اگر چیزی بم ندی برداشته میشه و به علت مشغله و هزینه دوندگی رشوه دادم در واقع پول زور