درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۲۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران