درخواست زیرمیزی
‫12,345,678 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۲۱
هدف: صدور مجوز
عمومی - سازمان حفاظت از محیط زیست - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
عنوان گزارش
اطلاعات تکمیلی
توضیح با جزییات