درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۲۱
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ایراد بیخود گرفت و غیرمستقیم گفت اگر پول ندی نمیذارم کالا رو ترخیص کنی