درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - کرج