درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
برای جلوگیری از بازداشت! به جرم پرسه زدن در شهر بعد از ساعت 12 شب ! که با برخورد بنده و ایجاد مزاحمت های متعدد همراه بود - شهر بهشهر