درخواست زیرمیزی
‫300,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پیام با واسطه
اطلاعات تکمیلی
یک قاضی دادگستری با علم به اینکه حق با ماست میخواست زودتر رفع اتهام کنه!