درخواست زیرمیزی
‫60,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای دادن مجوز مغازه