درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اتوبان زنجان همدان
اطلاعات تکمیلی
به دلیل سرعت 20 کیلومتر از حد مجاز بالاتر طوری وانمود کرد که جرمت خیلی سنگینه و درخواست نابجا کرد