درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
هدف: مالیات بر خدمات
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ممیز مالیاتی، به بهانه صفر کردن مالیاتی که باید صفر می‌شد، درخواست رشوه می‌کرد