درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پرداخت رشوه برای مالیات عملکرد