درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
هدف: صدور و تمدید پروانه بهداشت
عمومی - اداره بهداشت - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طرف واسطه که دوست مشترک من و آقای محمدیان بود
اطلاعات تکمیلی
مغازه من از طرف بهداشت بسته شد وبرای باز کردن مغازه باید تغیراتی درش ایجاد میکردم رفیقی به ما گفت من کارتو درست میکنم فقط هرچی شد بگو چشم ما هم رفتیم و با این پیشنهاد مواجه شده و زیر بار نرفتیم و بقیه ماجرا و مغازه من هنوز بسته است البته تغیر شغل میدم بعد عید فقط خواستم متوجه بشین در ضمن اداره مربوطه واقع در شهرستان شادگان هست