درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - ساری