درخواست زیرمیزی
‫8,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۰
هدف: مزایای بیکاری
عمومی - اداره کار و امور اجتماعی - اراک
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای گرفتن رای مورد نظر از جانب اداره کار و بر علیه کارفرما
اطلاعات تکمیلی
بنده از یک اداره دولتی که در آن شاغل بودم به علت عدم پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه شکایت کردم و رئیس اداره کار استان به بنده پیشنهاد رشوه داد که میتوان با مبلغی رای مطلوب را از هیئت تشخیص بگیرد و زمانی که بنده درخواست را رد کردم رای نا عادلانه صادر شد