درخواست زیرمیزی
‫120,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پیوند قلب
اطلاعات تکمیلی
برای پیوند قلب برادرم نوبت داشتیم وقتی وضعیت اش اظطراری شد، هنوز ده - دوازده نفر قبل از ما توی نوبت بودند. به همه جا و همه کس التماس کردیم تا بالاخره یک نفر از کادر بیمارستان گفت میتونه نوبت پیوند را برای برادرم جلو بیاندازه اگر بتونیم صد و بیست میلیون خرج اش رو بپردازیم. خانواده من خیلی تلاش کرد ولی نتونست در یکی دو روز این همه پول پیدا کنه و قلب را به شخص دیگری پیوند زدند. بدبختانه برادرم چهار ماه بعد فوت کرد شاید اگر ما پول را پرداخته بودیم اون الان زنده بود و زندگی میکرد. اینجا ایرانه و همه چیز به داشتن یا نداشتن پول بسته است.