درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
صدور مجوز