درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - کرج