درخواست زیرمیزی
‫7,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما
اطلاعات تکمیلی
گفتند اگر پرداخت نکنید اذیت تان می کنیم و پرونده معطل می ماند