درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - شیراز