درخواست زیرمیزی
‫150,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - یزد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
۱۵۰ تومان باید بدی