درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۱۶
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ابتدا به عنوان هزینه دفتری و در ادامه به عنوان صبحانه نخورده ام گشنمه!
اطلاعات تکمیلی
برای طی کردن هر کاری در اداره ثبت نیاز به پرداخت رشوه است - شهر بهشهر