درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۴-۳۰
هدف: پرداخت مزایای بیمه
عمومی - موسسات بیمه - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تخفیف بیمه نامه
اطلاعات تکمیلی
هفتصد هزار تومن به نماینده بیمه پرداخت کردم بابت باطل کردن خسارت بیمه نامه قبلی