درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۴-۱۳
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در مسیر سعادتشهر - صفاشهر مأمور راهنمایی رانندگی درخواست رشوه کرد. به وضوح گفت : برو بردار بیار، کم نباشه. زود زود. و ما هم دادیم.