درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۴-۱۲
هدف: پرداخت مزایای بیمه
عمومی - موسسات بیمه - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تخفیف بیمه
اطلاعات تکمیلی
بابت خسارت و کوپن بیمه ی که از دست داده بودم به نماینده بیمه هتصد هزار تومن اضافه پرداختم که در سال جدید بیمه خسارتم از بیمه مرکزی پاک شود