درخواست زیرمیزی
‫120,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۴-۱۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - بوشهر