درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۴-۱۱
هدف: استفاده از اموال اوقاف
عمومی - موسسات خیریه و اوقاف - بیرجند