درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۴-۱۱
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافتی جهت نقد کردن فاکتور کار انجام شده
اطلاعات تکمیلی
پرداخت نکردم ولی چون نمیشد توضیحات داد زدم پرداخت تا بتونم توضیحات بنویسم برای پرداخت ماری که برای شهرداری مرکز انجام دادیم درخواست کردن که ندادم و هیچوقت فاکتور نقد نشد بعدا شنیدم فاکتوری کار میکنن که بتونن خودشون نقدش کنن و پول فاکتور رو خودشون گرفتن اقای نجفی حوزه خدمات شهری