درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۴-۰۹
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - زنجان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بدلیل برقراری بیمه بیکاری
اطلاعات تکمیلی
بدلیل برقراری بیمه بیکاری چون بیمه بنده را قطع کرده بودند