درخواست زیرمیزی
‫1,200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
هدف: تغییر کاربری
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای تغییر کاربردی زمین مسکونی به تجاری با رشوه موافقت کردن
اطلاعات تکمیلی
برای اجاره زمین خالی و خرابه ی مسکونی برای گلخانه به شهرداری رجوع کردیم تا موافقتشان راجلب کنیم قبل شروع کار ولی گفتند امکان پذیر نیست ولی یکنفر موافقت کرد ولی با پرداخت هزینع